Medijacija je posredovanje u rešavanju sukoba uz pomoć treće neutralne strane, medijatora, koji ne donosi odluku već posebnim tehnikama usmerava strane ka postizanju sporazuma koji će biti prihvatljiv za sve strane u sukobu.

Medijator  podstiče  atmosferu međusobnog  poštovanja i  uvažavanja strana u sukobu i osnažuje strane da prepoznaju svoje interese i potrebe, da razumeju potrebe i interese druge strane te da dođu  do prihvatljivog rešenja za sve strane u sukobu.

Medijacija je primenjiva u:

 • Imovinsko-pravnim  sporovima
 • Privrednim i upravnim sporovima
 • Porodičnim sporovima
 • Potrošačkim sporovima
 • Radnim sporovima
 • Krivičnim sporovima (zahtev za naknadu štete)
 • Prekršajnim sporovima (zahtev za naknadu štete)

Takođe je efikasna u:

 • oblasti osiguranja
 • oblasti bankarskih usluga
 • oblasti turizma
 • oblasti lizinga