Postupak medijacije je moguće pokrenuti:

– pre pokrenutog sudskog postupka

– u toku prvostepenog sudkog postupka

– u toku postupka po pravnim lekovima

– u toku izvršnog postupka

Kako pokrenuti postupak medijacije?

Ukoliko ste odlučili da spor koji imate pokušate da rešite medijacijom, možete uputiti drugoj strani (ili stranama) u sporu PREDLOG ZA POSREDOVANJE U REŠAVANJU SPORA. Druga strana (strane) je dužna da se o predlogu izjasni u roku od 15 dana.

Nakon što se strane saglase da spor pokušaju da reše medijacijom, sporazumno određuju jedno ili više medijatora.

Smatra se da je postupak posredovanja odnosno medijacije pokrenut onog  momenta kad se, u pisanoj formi, zaključi SPORAZUM O PRISTUPANJU POSREDOVANJU. Sporazum o pristupanju posredovanju zaključuju strane i posrednik odnosno medijator.  Strane u sporu mogu zaključiti sporazum o pristupanju posredovanju u toku sudskog postupka i tada su u mogućnosti da dostavljanjem sporazuma sudu ili drugom organu pred kojim se vodi postupak dovedu do zastoja sudskog postupka po ovom osnovu  i da zastoj ne može trajati duže od 60 dana. Mogućnost izazivanja zastoja sudskog postupka po ovom osnovu strane mogu koristiti samo jednom.

Na početku postupka medijacije medijator upoznaje strane sa sa pravilima postupka medijacije, načelima  i ciljem medijacije .Posredik odnosno medijator može da vodi zajedničke ili odvojene razgovore. Strane mogu odustati od postupka medijacije u svakom trenutku.

Postupak medijacije se može okončati na jedan od sledećih načina:

– zaključenjem sporazuma o rešavanju spora posredovanjem

– odlukom medijatora da se postupak obustavlja jer je dalje vodjenje postupka necelishodno

– izjavom jedne ili obe strane da odustaju od daljeg postupka medijacije

– istekom roka od 60 dana od dana zaključenja sporazumao pristupanju posredovanju, osim ukoliko se strane ne sporazumeju drugačije.

Cilj medijacije je da dođe do zaključenja sporazuma o rešavanju spora putem posredovanja.

Sadržinu sporazuma određuju strane u sporu a potpisuju ga strane u sporu, posrednik i punomoćnici ukoliko prisustvuju medijaciji.

Sporazum ima snagu vansudskog poravnanja, a može imati snagu izvršne isprave, ako se strane tako dogovore i to: ukoliko sadrži klauzulu izvršnosti i ukoliko su potpisi strana i medijatora overeni od strane javnog beležnika.

U postupku medijacije svaka strana snosi svoje troškove dok zajedničke troškove, kao što su nagrada medijatora i troškovi koje je medijator imao u vezi postupka medijacije, snose na jednake delove.